En mer sammankopplad stad för alla

Eskilstuna är en av Mälardalens snabbast växande kommuner. För att möta efterfrågan på bostäder har kommunen satt ett mål om att bygga 5000 nya bostäder fram till år 2030. Genom att förtäta med nya bostäder och funktioner ska stadsdelarna bättre kopplas samman och staden därmed utvecklas mot en mer levande, trygg och attraktiv blandstad – en stad för alla.

För att uppnå detta mål bedrivs stadsläkningsarbetet som fokuserar på stadsdelarna Lagersberg, Råbergs­torp, Frös­lunda, Årby, Skogs­ängen och Skiftinge.

 

– Att förtäta staden på lämpliga platser och att ge plats för nya bostäder samtidigt som vi samverkar inom kommunens verksamhetsområden för att uppnå hållbar utveckling med fokus på det sociala, det är vad stadsläkningsarbetet går ut på, säger Magdalena Lindfeldt, projektledare för stadsutveckling på utvecklingsenheten.

 

Stadsdelarna vi arbetar med inom stadsläkningsarbetet är alla barn av sin tid. Behovet av upprustning och förbättring av parker och mötesplatser är idag stort i dessa stadsdelar. Genom att förstärka stadsdelarna och bygga i mellanrummen minskas upplevda avstånd till stadens utbud. Att koppla ihop stadsdelarna bättre med varandra, höja kvaliteten på gator, parker och den bebyggda miljön samtidigt som vi kompletterar med nya bostäder och service innebär att vi kan bidra till att livskvaliteten i stadsdelen höjs.

 

Genom samverkan mellan kommunens olika verksamhetsområden och tidig dialog med de boende, fastighetsägare och exploatörer vill vi tillsammans uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i samband med utbyggnaden.

Magdalena Lindfeldt, projektledare för stadsutveckling på utvecklingsenheten i Eskilstuna kommun.